Instrukcja do programu mini Fokus

 1. FUNKCJE PROGRAMU.
 2. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA PROGRAMU Z BAZĄ.
 3. URUCHAMIANIE PROGRAMU.
 4. OPIS DOKUMENTÓW PZ, RW I ZW.
 5. DOKUMENT PZ
 6. DOKUMENT RW
 7. DOKUMENT ZW
 8. BAZA PRZYJĘTYCH I ZWRÓCONYCH MATERIAŁÓW.

1. Funkcje programu.

 • program sporządza dokumenty PZ, RW i ZW,
 • zapamiętuje dokumenty w postaci zbiorów tych dokumentów,
 • umożliwia wyszukiwanie w założonych bazach dowolnych informacji,
 • umożliwia przedstawienie obrotu materiałowego opisanego w.w dokumentami w postaci tabelarycznej oraz różnorodne filtrowanie i sortowanie poczynionych zapisów.

2. Zasady współdziałania programu z bazą.

 1. Zbiory dokumentów PZ,RW i ZW zakładane są automatycznie w kartotece, w której zainstalowany został program "mini Fokus" tworząc bazę programu.
 2. Po uruchomieniu programu baza automatycznie kojarzona zostaje z programem (nie ma potrzeby wykonywania funkcji wczytywania bazy).
 3. Wszelkie nowe dane oraz zmiany dokonane w istniejących danych automatycznie przenoszone są do bazy - nie ma potrzeby wykonywania funkcji zapisywania danych przed zakończeniem pracy z programem.
 4. Zawartość bazy można archiwizować z poziomu programu "mini Fokus" po wywołaniu polecenia "Archiwizuj dokumenty PZ,RW i ZW" znajdującym się w menu "Plik". Archiwizowanie polega na spakowaniu wszystkich zbiorów zawierających dokumenty PZ, RW i ZW do jednego zbioru o nadanej przez nas nazwie. Zbiór ten będzie miał rozszerzenie *.rga. Spakowaną bazę można zapisać w dowolnej kartotece.


 5. Można wyczytać do bazy zarchiwizowane dane. Dane wczytane z archiwum wejdą do bazy kasując jednocześnie dane znajdujące się w niej (schemat nr 1).
3. Uruchamianie programu.
4. Opis dokumentów PZ, RW i ZW.


Dokumenty PZ i RW służą do rejestracji materiałów przychodzących na budowę.

Dokument PZ rejestruje materiały przychodzące z zewnątrz przedsiębiorstwa natomiast dokument RW służy do rejestracji materiałów przychodzących z jednostek wewnętrznych takich jak magazyny czy inne budowy przekazujące nadwyżki materiałowe.

Dokument ZW służy do rejestracji materiałów oddawanych z budowy (przekazywanych do innych jednostek).W dokumentach widocznych na ekranie występuje dodatkowa kolumna. W dokumencie PZ ma ona nazwę "Pobrał", w dokumencie RW "Dla kogo", a w dokumencie ZW "Zwrócił". Kolumny te nie są uwidaczniane na wydrukach tych dokumentów. Służą jedynie do wprowadzania dodatkowych danych o podmiotach (brygadach, podwykonawcach itp.) lub miejscach (piwnice, parter itp.), dla których przeznaczony jest materiał. Wg tych podmiotów można filtrować listę materiałów w okienku "Baza materiałów PZ, RW, ZW (...)" wywoływanym przyciskiem lub poleceniem "Utwórz bazę". Daje to obraz zużycia materiałów przez poszczególne podmioty.

Przy wypełnianiu dodatkowej kolumny można wywołać listę wpisanych podmiotów. Lista ta uzupełnia się automatycznie w momencie wpisania nowego podmiotu. Edycja pola jest możliwa jeżeli lista nie zostanie wywołana. Po wywołaniu listy należy wybrać nazwę podmiotu poprzez kliknięcie na niej. Schowanie wywołanej listy następuje po kliknięciu na klawiszu "Esc".Podobnie zachowuje się lista dostawców. Różnica polega na tym, że pole "Dostawca" może być edytowane przy rozwiniętej liście dostawców.Obie listy automatycznie uzupełniające się można zredukować po wywołaniu okienka "Tabele". Okienko to wywołuje się poprzez kliknięcie na przycisku "Tabele". Odpowiednie przyciski "Usuń" usuwają z list wskazane pozycje.

5. Dokument PZ.

6. Dokument RW

7. Dokument ZW

8. Baza przyjętych i zwróconych materiałów.