Instrukcja uzupełniająca do programu "PLANISTA MAX"

 1. OPIS MOŻLIWOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W WERSJI MAX PROGRAMU PLANISTA.
 2. BAZY INDEKSOWE.
 3. DOKUMENTY PZ, RW I ZW.
 4. OKIENKO Z BAZĄ MATERIAŁOWĄ.
 5. OKIENKO Z BAZĄ KOSZTÓW SPRZĘTU.
 6. OKIENKO DO PORÓWNYWANIA ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW Z LIMITAMI.

1. Opis możliwości występujących w wersji MAX programu PLANISTA.

 1. Procedury umożliwiające wypisywanie kart pracy oraz zakładanie baz tych kart oraz baz pracowników;
 2. Procedury do wypisywania dokumentów PZ, RW i ZW oraz zakładanie baz tych dokumentów;
 3. Procedury do porównywania zużytych materiałów z limitami wynikającymi z kosztorysu.
 4. Baza rejestrująca koszty sprzętu na budowie.


2. Bazy indeksowe.Bazy indeksowe zawierają listę materiałów opisanych:
 1. indeksem,
 2. nazwą,
 3. jednostką miary.

Wykorzystuje się je przy tworzeniu dokumentów PZ,RW i ZW w celu:
 1. przyśpieszenia procesu wypełniania danych,
 2. nadawania materiałom indeksów z KNR-ów (tj. występujących w kosztorysach) umożliwiających w porównywanie zakupionych materiałów z materiałami występującymi w kosztorysie,
 3. lub indeksów SWW obowiązujących w księgowości materiałowej.

Bazę indeksową można utworzyć w wieloraki sposób:
 1. pobierając z kosztorysu,
 2. łącząc kilka baz w jedną,
 3. dopisując do bazy materiały wprowadzane bezpośrednio do dokumentów PZ, RW i ZW,
 4. pobierając z księgowości materiałowej.3. Dokumenty PZ, RW i ZW.


Dokumenty PZ przeznaczone są do rejestrowania materiałów przychodzących z zewnątrz przedsiębiorstwa.
Dokumenty RW przeznaczone są do rejestrowania materiałów pobieranych z magazynu.
Dokumenty ZW przeznaczone są do rejestrowania zwrotów materiałów.

Poniżej zostanie opisany dokument PZ. Dokumenty PZ, RW i ZW wypełniane są w podobnie działających okienkach. Specyficzne cechy dokumentów RW i ZW zostaną omówione osobno w dalszej części instrukcji.

3.1. Wypełnianie dokumentu PZ.
Po kliknięciu na przycisku Opcje... otwiera się okienko Opcje, w którym można wpisać niektóre teksty widoczne na wydruku dokumentu, oraz można nadać inny niż kolejny numer dla następnego tworzonego dokumentu. Przycisk Eksport materiałów otwiera standardowe okienko, które jednocześnie uruchamia procedury zakładające zbiór z rozszerzeniem *.mat ze wszystkimi materiałami zawartymi w dokumentach PZ oraz umożliwia nadanie nazwy temu zbiorowi i wskazanie ścieżki dostępu, w której zostanie on zapisany.
Przyciski "wpisz indeks", "wpisz nazwę" oraz "wpisz wszystko" powodują odpowiednio przeniesienie indeksu, nazwy lub całego opisu wskazanego materiału z bazy do wskazanego wiersza w dokumencie PZ.
Włączona opcja "edycja" sprawia, że można edytować (zmieniać) nazwy, indeksy oraz jednostki miary materiałów zawartych w bazie.Wpisywania odbiorcy materiałów można dokonać ręcznie po przejściu pola w stan edycji lub przez rozwinięcie listy z odbiorcami i kliknięcie lewym klawiszem myszy na wskazanym odbiorcy.Lista z odbiorcami uzupełniana jest automatycznie po wpisaniu nowego odbiorcy w kolumnie "Dla kogo".
Dane w kolumnie "Wartość" nie są bezpośrednio edytowane tzn. że nie można wpisać wartości bezpośrednio w polach tej kolumny. Można jednak wpisać kwotę wartości w osobnym okienku i przy założeniu, że mamy wpisaną ilość materiału. W tym wypadku wyliczona zostanie cena materiału.
Wpisywanie kwoty płaconej za materiał (zamiast ceny) ma zastosowanie przy zmianie jednostek miary. Przypadki takie występują w sytuacjach gdy faktura opisuje materiał w jednostkach innych niż jednostki występujące w kosztorysie, np. opakowania zamiast Kg. Wówczas znając ciężar jednego opakowania danego materiału można wpisać ciężar całej dostawy oraz jej wartość a cena nowej jednostki materiału zostanie wyliczona sama.

3.2 Wydruk dokumentu PZ.


Po kliknięciu na przycisku Wydruk pojawia się okienko z podglądem drukowanego dokumentu. Na jednej kartce A-4 mieszczą się dwie kopie tego dokumentu.
4. Okienko z bazą materiałową.
5. Okienko z bazą kosztów sprzętu.


W programie istnieje możliwość zakładania własnej bazy dla dokumentów rejestrujących koszty sprzętu. Wywołanie okienka służącego do zakładania bazy sprzętu następuje poprzez kliknięcie na poleceniu "Baza sprzętu...".
Baza zakładana jest w postaci zbioru zawierającego wpisane dokumenty dla poszczególnych budów objętych rejestracją. Zbiory z danymi o kosztach sprzętu posiadają rozszerzenie *.spr .Wpisywanie dokumentów dla danej budowy rozpoczyna się od nadania numeru tej budowie w okienku Nowa budowa wywoływanym przyciskiem Nowa budowa.Numery wszystkich budów tworzą listę w lewej części okienka.

Zbiór z listą poniesionych kosztów na sprzęt można zapisać pod nadaną przez siebie nazwą. Tak zapisany zbiór można wczytać do okienka. Służą do tego przyciski Zapisz bazę oraz Wczytaj bazę.

Nowy wiersz w tabelce tworzy się po kliknięciu na przycisku Dodaj lub po naciśnięciu klawisza ze strzałką w dół w sytuacji gdy wskazywany jest ostatni wiersz w tabelce (nie licząc wiersza z sumą). Nowy wiersz można tworzyć tylko wówczas gdy wskazana jest określona budowa - przy wywołanej opcji "" edycja tabelki jest wyłączona.

Każdy wiersz może zostać skasowany przez naciśnięcie klawisza Delete lub po kliknięciu na przycisku Usuń.

Wszystkie dane w tabelce można zmieniać. Przy zamykaniu okienka program zapyta czy zmienione dane zapisać na dysku. Po kliknięciu na przycisku Tak pojawi się okienko, w którym należy nadać nazwę plikowi z danymi i następnie kliknąć na przycisku Zapisz.


6. Okienko do porównywania zużytych materiałów z limitami.


Okienko do porównywania materiałów zużytych z limitami wynikającymi z kosztorysu wywołuje się poleceniem "Porównanie bazy z kosztorysem..." zawartym w menu "Rejestracja".

Otworzenie okienka poprzedzone zostanie koniecznością wyboru pliku zawierającego listę zużytych materiałów. Pliki zawierające dane o zużytych materiałach występują z rozszerzeniami *.mat, *.pz, *.rw, *.zw.

Pliki z rozszerzeniem *.mat zapisywane są z okienka do przeglądania bazy materiałowej.

Odpowiednio pliki z rozszerzeniami *.pz, *.rw, *.zw zapisywane są poprzez polecenie "Eksport materiałów" zawarte w formularzach PZ, RW i ZW.

Konwersja indeksów i scalanie nakładów z kosztorysu w oknie "Porównanie..." ma charakter tymczasowy. Po wyłączeniu opcji "użyj Tabeli Scalania" materiały z kosztorysu przyjmują swoją pierwotną postać.Programowanie Maszyn Cyfrowych Piotr Chyliński51-671 Wrocław, ul. 9 Maja 62/5tel. (0-71) 348-06-56, e-mail:planista@w.pl