Karty Pracy

 1. Funkcje programu
 2. Przegląd menu głównego programu.
 3. Rejestracja i wyrejestrowanie programu.
 4. Zasady naliczania wynagrodzenia dla pracowników.
 5. Lista pracowników.
 6. Szablon kalendarza i normatywnych czasów pracy.
 7. Zakładanie nowej karty pracy.
 8. Okno do wypełniania karty pracy.
 9. Zestawienia danych o pracownikach i o budowach.
 10. Dzienny rejestr pracy.
 11. Wydruki.
 12. Zarządzanie bazami.

1. Funkcje programu

 • program uwzględnia normatywny czas pracy w każdym miesiącu (w tym dni ustawowo wolne) i automatycznie nalicza dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatki te liczone są z podziałem na dodatki 50% i 100% liczone od stawki zasadniczej;
 • ponadto w kartach pracy można uwzględnić premię dla pracownika, dodatek brygadowy i kwotę za prace akordowe oraz współczynnik wydajności;
 • zarówno dni wolne jak i normatywny czas pracy można dopasowywać do własnych ustaleń w przedsiębiorstwie;
 • karty pracy pozostają w komputerze w formie bazy, z której można uzyskiwać różne zestawienia (polecenia w menu "Narzędzia"), np. dotyczące kosztów robocizny na budowie, łączną ilość godzin nadliczbowych dla każdego pracownika itp.
na poczatek

2. Przegląd menu głównego programu.

Menu główne programu zawiera zestaw wszystkich istotnych poleceń programu. Znajduje się pod paskiem tytułowym głównego okna programu. Każde z poleceń rozwija listę poleceń podrzędnych.Menu Plik.


Menu Karty pracy.


Menu Narzędzia.


Menu Widok.


Menu Pomoc.


na poczatek

3. Rejestracja i wyrejestrowanie programu.

Na stronie
www.PLANISTA.com.pl zamieszczona jest aktualna wersja DEMO programu. Można ją skopiować.

Po telefonicznym zarejestrowaniu u producenta program przestawia się na pełną wersje. Rejestracja programu jest płatna.

UWAGA! Opisany niżej sposób rejestracji i wyrejestrowania programu nie obowiązuje przy zabezpieczeniu programu za pomocą klucza elektronicznego.Wyrejestrowanie programu pozwala zarejestrować go na innym komputerze w ramach tej samej licencji. Wyrejestrowanie odbywa się w ramach tych samych procedur co zarejestrowanie.

na poczatek

4. Zasady naliczania wynagrodzenia dla pracowników.


Podstawowy sposób naliczania zarobku pracownika.

 • Wg stawki zasadniczej za jedną roboczo-godzinę rozlicza się pracowników pracujących w dni robocze w ramach ustawowo przewidzianych normatywnych godzin pracy.
 • Godziny przepracowane przez pracownika w dniu roboczym ponad normatywny czas pracy rozliczane są wg stawki zasadniczej za jedną roboczo-godzinę plus dodatek 50% stawki zasadniczej.
 • Godziny przepracowane w dniu wolnym od pracy rozliczane są wg stawki zasadniczej za jedną roboczo-godzinę plus 100% naliczonej wartości za te godziny.

  Przykład.

  Dla pracownika ze stawką 8,40 zł/r-g, 11,0 godzin pracy w dniu roboczym, przy normie ustawowej 8,00 godz., rozliczane jest następująco:

  11,0 godz. * 8,40 zł/godz. = 92,40 zł (wynagrodzenie podstawowe za przepracowany czas);

  3,0 godz. * 4,20 zł/godz. = 12,60 zł (dodatek za godziny przepracowane w dniu roboczym ponad normę wynosi 50% stawki r-g za każdą godzinę);

  Łącznie wynagrodzenie pracownika w tym dniu wyniesie 92,00 zł + 12,60 zł = 104,60 zł.

  Wszystkie godziny przepracowane w dniu wolnym od pracy rozliczane są wg stawki podstawowej za jedną r-g plus dodatek za wszystkie godziny w wysokości 100% stawki podstawowej.

  Przykład.

  Dla pracownika ze stawką 8,40 zł/r-g, 5,0 godzin pracy w dniu wolnym rozliczane jest następująco:

  5,0 godz. * 8,40 zł/godz. = 42,00 zł (wynagrodzenie podstawowe za przepracowany czas);

  5,0 godz. * 8,40 zł/godz. = 42,00 zł (dodatek za przepracowane godziny - 100% stawki).

  Łącznie wynagrodzenie pracownika w tym dniu wyniesie 42,00 zł + 42,00 zł = 84,00 zł.

Premie i dodatki.

Premie dla pracowników można ustalić:
 • w postaci określonej kwoty lub
 • w postaci procentu, na podstawie którego program obliczy wartość premii mnożąc wszystkie przepracowane godziny w danym miesiącu przez stawkę zasadniczą i przez wartość procentu.
Poza premią można jeszcze wpisać każdemu pracownikowi w postaci określonej kwoty dodatek brygadowy.Stawki godzinowe lub stawki miesięczne.

W programie można zdecydować, czy każdy pracownik będzie miał naliczaną wartość zarobku na karcie pracy na podstawie:
 1. stałej stawki za jedną roboczo-godzinę,
 2. stałej kwoty będącej stałym zarobkiem miesięcznym.W pierwszym przypadku zarobek miesięczny będzie zależał od ilości przepracowanych godzin i będzie różny dla miesięcy o różnej ilości godzin normatywnych.

W drugim przypadku stawka za jedną roboczo-godzinę będzie wyliczana w każdym miesiącu na potrzeby ustalania wynagrodzenia. Stawka ta będzie ustalana przez podzielenie stawki miesięcznej przez ilość godzin normatywnych występujących w danym miesiącu.Naliczanie zarobku z uwzględnieniem współczynnika wydajności.

Współczynnik wydajności pełni rolę motywującą pracowników do szybszego wykonania pracy. Obliczany jest jeden współczynnik dla jednej karty pracy i przemnaża on podstawową stawkę każdego pracownika z danej karty.

Współczynnik wydajności obliczany jest przez podzielenie normy czasowej przewidzianej na wykonanie zadania (norma wpisywana jest do karty pracy) przez sumę czasów pracy wszystkich pracowników z danej karty pracy.

Jeżeli norma czasowa dla zadania nie jest wpisana, to współczynnik nie jest obliczany. Współczynnik ten uwidaczniany jest na wydruku karty pracy.

Uwaga: Opisane zasady naliczania wynagrodzenia dla pracowników producent programu może zmienić zgodnie z potrzebami użytkownika.na poczatek

5. Lista pracownikówOgólną listę pracowników wywołuje się z menu głównego "Karty pracy" poleceniem "Pokaż listę pracowników..." lub przyciskiem "Pracownicy". Obejmuje ona wszystkich pracowników, dla których sporządzone zostały karty pracy. Każdy pracownik opisany jest imieniem i nazwiskiem, stawką wynagrodzenia za 1 roboczo-godzinę lub stawką miesięczną (zgodnie z przyjętą opcją w programie), numerem pesel oraz zawodem.

    
na poczatek

6. Szablon kalendarza i normatywnych czasów pracy.Szablon służy do automatycznego wypełniania danego miesiąca na karcie pracy:
 1. dniami wolnymi i dniami roboczymi,
 2. normatywnymi czasami pracy w każdym dniu roboczym (we wszyst-kich dniach wolnych od pracy normatywny czas pracy wynosi 0).


Wypełnianie karty pracy danymi z szablonu następuje automatycznie po utworzeniu nowej karty pracy.

Okienko z szablonem (wzorcem) kalendarza i normatywnych czasów pracy w poszczególnych dniach danego miesiąca wywołuje się poleceniem "Szablon kalendarza i normatywnego czasu pracy" znajdującym się w menu "Karty pracy". Okienko to można wywołać też przyciskiem "Szablon kal.", znajdującym się na pasku narzędzi w głównym oknie programu.

Wstępnie dni wolne i robocze oraz normatywne czasy pracy ustalane zostają w szablonie zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
   


Można jednak dopasować szablon do własnych potrzeb.
 1. Zmiana dnia wolnego na roboczy (i odwrotnie) następuje po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszy na wskazanym dniu miesiąca lub wciśnięciu klawisza spacji. Wskazany dzień miesiąca wybiera się pojedynczym kliknięciem lewym klawiszem myszy.

 2. Zmiana normatywnych godzin pracy dotyczy poszczególnych dni tygodnia w danym miesiącu (wszystkich poniedziałków, wtorków itd.). Normatywne godziny pracy wpisywane są wyłącznie do dni uznanych w danym miesiącu za dni pracy. Wszystkie dni wolne (zaznaczone odrębnym kolorem) wypełniane są automatycznie zerową ilością godzin normatywnych. Zmiana normatywnej ilości godzin pracy w danym dniu miesiąca możliwa jest bezpośrednio w oknie służącym do wypełniania karty pracy.  na poczatek

  7. Zakładanie nowej karty pracy.  Nowa karta pracy może być założona za pomocą przycisku "Nowa karta" lub za pomocą przycisku "Kopiuj kartę". Przyciski te znajdują się na pasku narzędzi w głównym oknie programu.

  Przycisk "Nowa karta" zakłada nową kartę pracy bez jakichkolwiek danych. Na podstawie szablonu kalendarza i normatywnego czasu pracy dla wybranego miesiąca ustalane są dni wolne od pracy i normatywny czas pracy dla dni roboczych.


  Przycisk "Kopiuj kartę" zakłada nową kartę z danymi częściowo skopiowanymi z karty kopiowanej (wskazanej wyróżnionym tłem na ogólnej liście kart pracy). Kopiowana jest:
  • lista pracowników,
  • stawki za r-g pracowników,
  • dodatek brygadowy.


  Ponadto formularz karty pracy wypełniany jest automatycznie:
  • szablonem kalendarza i normatywnego czasu pracy dla wybranego miesiąca,
  • wszystkim pracownikom wpisywane są domyślnie normatywne czasy pracy we wszysrkich dniach roboczych.
  na poczatek

  8. Okno do wypełniania karty pracy.  W lewej części okna kompletujemy listę pracowników występujących w danej karcie pracy.

  W prawej części okna znajduje się formularz wybranego pracownika, do którego wprowadza się dane o czasie pracy pracownika (w poszczególnych dniach miesiąca) wybranego na liście po lewej stronie. Formularz odwzorowuje kalendarz danego miesiąca uwzględniający dni pracy (białe tło) i dni wolne (żółte tło).

  Pod formularzem znajduje się lista poszczególnych wartości składających się na wynagrodzenie brutto danego pracownika uzyskane z karty pracy (nie mylić z wynagrodzeniem obliczanym przez program płacowy).  Ponadto pod formularzem znajdują się cztery pola edycyjne, do których można wprowadzać dane dla każdego pracownika.

  "Stawka za ... (zł):" zawiera stawkę dla danego pracownika. W zależności od przyjętej opcji stawka ta może być ustalona za jedną roboczo-godzinę ("Stawka za RG (zł)") lub miesięczna ("Stawka za m-c"). Przy dodawaniu pracownika do karty pracy stawka ta pobierana jest automatycznie z bazy pracowników. Jednak można ją zmienić dla danej karty w tym polu edycyjnym.

  "Premia": w tym polu wpisywane są liczby, które występować mogą w dwóch formach:
  • wartości procentu, wg którego obliczana jest premia (od kwoty wynikającej z łącznej ilości roboczo-godzin * stawka godzinowa -opcja "%"),
  • kwoty premii - opcja "zł").


  "Dod. bryg.(zł):" w polu tym wpisywana jest w postaci kwoty dodatkowa premia, którą można przydzielić niezależnie każdemu pracownikowi.

  "Akord (zł):" pole to służy do wpisania danemu pracownikowi kwoty, którą zarobił za prace objęte umową akordową. Dni, w których pracownik realizował tę pracę wypełnia się w formularzu dużą literką "A". Dane dotyczące pracy akordowej (t.j. kwota i dni pracy, w których była ona realizowana) uzyskuje się na wydruku wybierając opcję "AKORDOWĄ". Dni pracy akordowej wypełnione są na wydruku normatywną ilością godzin właściwą dla danych dni.
  Układanie listy pracowników na karcie pracy.


  Przycisk "Dodaj prac." wywołuje okienko "Pracownicy" zawierające ogólną listą pracowników. W celu dopisania pracownika do wypełnianej karty pracy należy wskazać na ogólnej liście pracownika, a następnie kliknąć na przycisku "Dodaj pracownika". Pracownik dodany zostanie do karty pracy (włącznie z jego stawką) na końcu istniejącej już listy.

  W celu usunięcia wskazanego pracownika z karty pracy należy kliknąć na przycisku "Usuń prac.".

  Przyciski ze strzałkami skierowanymi w górę i w dół zmieniają położenie wskazanego pracownika na liście danej karty pracy.  Pod listą pracowników danej karty pracy znajdują się dwie zakładki "wartość" i "czas".

  Przy wyborze zakładki "wartość" liczby widoczne przy każdym pracowniku oznaczają wartość brutto ich kwoty zarobku wynikającego z karty pracy.

  Przy wyborze zakładki "czas" liczby oznaczają łączny czas pracy każdego pracownika wynikającego z karty pracy.  Wpisywanie danych do formularza.


  Kod budowy.


  Okienko z listą budów można wywołać poleceniem "Pokaż listę budów..." znajdującym się w menu "Karty pracy".  Na liście tej można wpisać kod budowy, jej adres oraz krótki opis. Wpisanie nowej budowy możliwe jest w wierszu, który pojawia się po kliknięciu na przycisku "+" (plus).  Karcie pracy można przypisać kod budowy na dwa sposoby:
  • można wybrać z listy, która rozwija się po kliknięciu na przycisku znajdującym się po prawej stronie pola przeznaczonego na kod budowy (patrz rys. poniżej),  • można otworzyć okienko z listą budów klikając na przycisku "Kod budowy" i po wskazaniu właściwej budowy (lub dopisaniu nowej) klikając na przycisku "Wybierz".


  Kod budowy widoczny będzie na wydrukach kart pracy. Będzie też dostępny w "Dziennych rejestrach pracy" oraz w "Zestawieniach danych o pracownikach".
  Polecenia i opcje dostępne w oknie.


  Opcje i polecenia dostępne w oknie mają na celu:
  • szybkie i sprawne wypełnianie danych na określonej karcie pracy,
  • szybkie przechodzenie do innych okien bez konieczności zamykania okna z formularzem,
  • włączanie i wyłączanie dodatkowych informacji wspomagających pracę z kartą.


  Włączona opcja "pokaż normy" powoduje wyświetlenie w każdym dniu miesiąca normatywnej ilość godzin pracy. Opcja ta służy celom informacyjnym.  Polecenie "Dzień kalend." dotyczy wskazanego dnia miesiąca danej karty pracy. Otwiera ono okienko "Edycja dnia kalendarza", w którym można zmienić dzień roboczy na wolny i odwrotnie (wybierając właściwą opcję) oraz zmienić dla danego dnia normatywną ilość godzin pracy.  Polecenie "Dzień pracow." dotyczy wskazanego dnia miesiąca danego pracownika. Otwiera ono okienko "Edycja danych pracownika w dniu...". Okienko to ma bardziej charakter informacyjny niż funkcjonalny. Pokazuje mianowicie możliwości zapisu różnych informacji o pracowniku na karcie pracy. Wpisanie określonej informacji na karcie pracownika następuje po kliknięciu na przycisku "Akceptuj".  Przycisk "Polecenia" otwiera własne menu poleceń.

  Polecenie "Szablon kalendarza i normatywnego czasu pracy" otwiera okienko z szablonem, w którym można poczynić szereg zmian i następnie za pomocą kolejnego polecenia "Przyjmij kalendarz i normy czasu wg szablonu" wykorzystać go do zmiany danych na karcie pracy (kalendarz danej karty pracy jest jednakowy dla wszystkich pracowników z danej karty):.

  Polecenie "Wpisz pracownikowi" rozwija kolejne menu własne. Polecenia zawarte w tym menu służą do szybkiego wypełniania karty pracy danemu pracownikowi.

  Polecenie "czasy równe czasom normatywnym" powoduje wpisanie pracownikowi czasów pracy równym czasom normatywnym zadeklarowanym w szablonie dotyczącym danego miesiąca.

  Polecenie "czasy pracy pobrane z dziennego rejestru pracy" powoduje pobranie czasów pracy danego pracownika pracującego na danej budowie w danym miesiącu z dziennych rejestrów pracy i wpisanie ich do karty pracy.

  Polecenie "jednakowe dane we wszystkich dniach roboczych" wywołuje okienko o tej samej nazwie, w którym wybrać możemy treść wpisów do wszystkich dni roboczych pracownika. Wpis ten nastąpi po kliknięciu na przycisku "Akceptuj".  Przycisk "Opcje karty" otwiera okienko "Opcje karty pracy". Okienko to zawiera trzy zakładki.  Zakładka "Opcje" zawiera: 1) możliwość zmiany daty karty pracy, 2) sumę kontrolną umożliwiającą przyrównywanie wartości robót z karty pracy do założonej kwoty, 3) normę czasu istotną przy posługiwaniu się współczynnikiem wydajności.  Zakładka "Opis karty pracy" zawiera 5 pól edycyjnych. Do każdego z pól można wpisać tekst składający się nie więcej niż z 75 znaków. Tekst ten drukowany będzie w nagłówku karty pracy.  Zakładka "Opis dodatkowy" zawiera pole edycyjne, w którym nie ma ograniczeń co do długości tekstu oraz ilości wierszy. Opis ten może być wydrukowany na drugiej stronie karty pracy lub na dowolnej innej kartce. Przejście do okienka z podglądem wydruku następuje po kliknięciu na przycisku "Wydrukuj opis".  W polu Karta pracy nr można wpisać dowolny tekst będący numerem karty pracy. Numer ten widoczny będzie na zestawieniach kart pracy oraz na wydrukach.


  Zapisywanie dodatkowych informacji o pracy akordowej.


  Kwota za prace akordowe ustalana jest osobnymi umowami. Dni, w których wykonywana była praca akordowa nie wliczają się do rozliczenia wynagrodzenia wg zasad pracy dniówkowej.

  Na wydrukach kart: